Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zwolnieni są mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy lub duzi przedsiębiorcy, którzy w ramach swojego zarządzania mają wprowadzony specjalny, certyfikowany system zarządzania energią, określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa i w terminie 30 dni powiadomiono o tym Prezesa URE.

Zgodnie z definicją dostępną na stronie URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016), w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

W październiku 2020 r. minęły cztery lata od wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy wykonali pierwszy audyt energetyczny w wymaganym terminie do 1 października 2017 r., są zobowiązani do przeprowadzenia ponownego audytu, sporządzenia raportu oraz przekazania zawiadomienia o przeprowadzonym audycie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Z czego to wynika?

Obowiązek ustawowy o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynika z ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831), która wprowadza w życie zapisy dyrektywy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej.

Po co to przedsiębiorstwu?

Głównymi celami audytu energetycznego przedsiębiorstwa są:

  • dokonanie szczegółowego przeglądu i analizy zużycia energii (na podstawie aktualnych możliwych do zweryfikowania danych), odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością danego przedsiębiorstwa. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie;
  • przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, obrazujących możliwe do uzyskania oszczędności energii z uwzględnieniem analizy kosztowej cyklu życia proponowanych modernizacji;      
  • wskazanie obszarów przedsiębiorstwa, gdzie generowane są największe starty energii;
  • opracowanie w porozumieniu z przedsiębiorcą polityki poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie na najbliższe 4 lata.

Niedopilnowanie obowiązku wykonania audytu grozi karą finansową dla przedsiębiorstwa w wysokości do 5% rocznego obrotu, dlatego też nie warto odkładać obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa na ostatnią chwilę, gdyż rzetelne go wykonanie wymaga czasu.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorstwu podjąć świadome decyzje co do wdrożenia najlepszych i optymalnych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Nasza firma oferuje Państwu wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z normą PN-EN 16247 oraz przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Autor: Radosław M.